جلوگيری از ابتلاء به سرطان گردن رحم

Protection from Cancerof the Uterinr Cervix

آزمايش پيشگيری کننده از ويروس پاپيلومای انسانی (Prophylactic Examination for Human Papiloma Virus)

پس از مطالعه اين بروشور شما خواهيد دانست که چگونه ميتوان ريسک ابتلاء به سرطان گردن رحم را به حداقل رسانيد . بعنوان مثال و محض اطلاع اشاره ميشود که تنها در کشور آلمان ساليانه 7000 نفر به اين بيماری مبتلا و حدود 2000 نفر جان خود را از دست ميدهند . قابل توجه است که امروزه ميتوان با استفاده از روشهای نسبتا آسان ويروس مولد سرطان گردن رحم يعنی ويروس پاپيلومای انسان را شناسائی و از گرفتار شدن به سرطان مذکور جلوگيری کرد .

ويروس پاپيلومای انسانی (HPV)چيست؟

اين ويروس از طريق تماس جنسی منتقل ميشود . بسياری از افراد بدون آگاهی دچار عفونت ويروسی مذکور ميباشند . بسياری از تيپ های HPV بدون خطر و برخی ديگر از تيپ های ژنتيکی(genetic variants) آن با ريسک بالا (high- risk types) همراه بوده و در رابطه با سرطان گردن رحم قرار دارند . تيپ های HPV با ريسک بالا در 99.7 درصد از موارد قابل تشخيص بوده است . در صورت شناسائی ويروس مولد زيگيل(fig warts)بايد به عفونت همزمان با HPV توجه نمود .

چه نقشی HPV در ايجاد سرطان گردن رحم ايفاميکند ؟

تقريبا هر زنی که از جهت جنسی فعال است، ممکن است که در طی زندگی خود با ويروس مذکور تماس پيدا کند . معمولا سيستم دفاعی بدن انسان بطور مؤثری با ويروسHPV مقابله کرده و بدن را طی چند ماه از وجود ويروس پاک ميکند . وليکن در برخی زنان سيستم دفاعی بدن از عهده اين ويروس بر نمی آيد . ادامه عفونت با ويروسHPV ممکن است سبب انتقال بخشی از اطلاعات ژنتيکی ويروس ( بعنوان مثال E6 و E7 ) به هسته سلولهای گردن رحم گردد .

پس از اين واقعه سلولهای مذبور اقدام به توليد محصولات ژنتيکی ويروس مي کنند . چنانچه سيستم دفاعی بدن موفق به دفع اين سلولها نشود ، ممکن است که سرطان گردن رحم  ظاهر گردد .  زنان از سن 30 سال به بالا تحت اين ريسک قرار دارند . طبق گزارش های موجود  چنانچه عفونت با ويروسHPV بيش از 12 تا 18 ماه بطول انجامد ، ريسک ظهور سرطان گردن رحم در مقايسه با موارد HPV منفی ، تا 300 برابر افزايش پيداميکند .

پاپ اسمير(PAP SMEARR)چيست ؟

تا بحال پاپ اسمير يک روش روزمره جهت جلوگيری از سرطان گردن رحم محسوب ميشود . اين تست با استفاده از تعداد کمی از سلولهای گرفته شده از گردن رحم انجام ميشود . اسمير تهيه شده سپس جهت شناسائی سلولهای غير نرمال، توسط ميکروسکوپ مورد مطالعه قرار ميگيرد . چنانچه سلولهای غير نرمال مشاهده شوند، لازمست که جهت تاييد تشخيص، آزمايش با استفاده از اسپکولوم و نمونه برداری از گردن رحم تکرار شود .

وليکن PAP SMEAR تنها حدود پنجاه درصد از موارد پيشرو واقعی سرطان (genuine cancer precursor) را تشخيص مي دهد . بهمين علت محققين درصدد ارائه متد های ديگری بر آمده اند که DNA ويروسHPV و يا محصول HPV- E6/E7-RNA را تشخيص ميدهند .

تست HPV. DNAچيست ؟

تست HPV-DNA حضور ويروس با ريسک بالا را تشخيص ميدهد، حتی اگر ويروس مذبور هنوز تغييری در سلولهای گردن رحم نداده باشد . بدين ترتيب ميتوان زنانی را که تحت ريسک قرار دارند بسيار زودتر شناسائی نمود .

تست HPV.E6/E7.RNAچيست ؟

اين تست در حقيقت”موتور” ايجاد سرطان را شناسائی ميکند . مثبت شدن تست HPV-E6/E7-RNA در مقايسه با تستHPV-DNA ، پيشگوئی دقيق تری را ممکن ميسازد .

مسئله مهم

تشخيص ويروس ، مثلا در تست HPV-DNA ، بمعنی ابتلاء به سرطان و داشتن تومور در حال حاضر نيست . اين تست تنها تحت ريسک بودن بيمار را مطرح ميسازد و برای پزشک اين امکان را فراهم ميکند که بيمار را تحت مراقبت بيشتری قرار دهد . از طرف ديگر اين تست کمک ميکند که اولين علائم بيماری زودتر شناسائی شده و بنابراين درمان نيز ميتواند بموقع و مؤثر انجام شود . از طرف ديگر نتيجه منفی تست HPV-DNA مؤيد آنست که ريسک سرطان گردن رحم در بيمار بسيارپائين است .

نمونه گيری چگونه انجام ميشود؟

شبيه به پاپ اسمير، نمونه گيری جهت تست HPV-DNA توسط سوآپ و از ناحيه گردن رحم صورت ميگيرد . سپس نمونه را وارد يک محيط مايع کرده و به آزمايشگاه ارسال ميشود .

آيا انجام پاپ اسمير و همزمان تست HPV-DNA لازم است؟

آری، چنانچه اطمينان مطلق مورد نظر شما باشد . طبق جديدترين اطلاعات علمی، مؤثرترين متد جهت تشخيص علائم زودرس سرطان گردن رحم انجام PAP smear به اضافه تست HPV-DNA است.

در ماه آوريل 2003 ، ترکيب دو تست فوق از طرف سازمان FDA در آمريکا بعنوان يک روش استاندارد جهت جلوگيری از سرطان در عموم زنان از 30 سال به بالا پذيرفته شده است . يک نتيجه منفی بدان معنی است که بيمار در طی 5 سال آينده به احتمال تقريبا صد درصد دچار سرطان گردن رحم نخواهد شد .

چنانچه پاپ اسمير مثبت و HPV-DNA مثبت باشد اجرای تست HPV-E6/E7-RNA پيشگوئی را آسان تر ميسازد.

لطفا بخاطر داشته باشيد :

1-The human papiloma virus is an extremely frequent virus but cervical cancer is a relatively rare disease

2-If all talk changes are detected early, the treatment is 100 % effective

مراجع:

1-Labor und Diagnose

2-AusgewählteThemen für Gynäkologen (labor limbach)