تولید و جذب کلسترول:

انسان این مولکول کوچک و حیاتی را از کجا بدست می آورد؟ کلسترول در اشکال مختلف آن آنقدر برای زندگی انسان مهم است که نه تنها بدن می تواند آنرا از غذا جذب کند ، بلکه از توانائی تولید آن نیز برخوردار است. این امر به ویژه در کبد صورت می گیرد ، اما روده نیز در تولید آن دخیل است.

کارخانه کوچک کلسترول در بدن بسیار فعال است: تولید حدود یک تا دو گرم این ماده در روز دستاوردی مهم بشمار میرود. بدن سه چهارم کلسترول مورد نیاز خود را تولید می کند و یک چهارم دیگر را از طریق غذا جذب می کند. بعبارت دیگر اگر انسان کلسترول مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت و جذب نمی کرد ، خود از توانائی تولید کافی آن برخوردار بود.