تفاوت بین HDL -کلسترول و LDL-کلسترول:

اما این رتبه بندی ها از کجا آمده اند؟ اول از همه ، هر دو حمل کننده در وظایف خود متفاوت هستند: LDL ها کلسترول را از کبد به سلول ها می رسانند ، در حالی که HDL ها کلسترول اضافی را جذب کرده و به کبد باز می گردانند. در آنجا ، پس از تبدیل به اسید صفراوی ، از طریق روده دفع می شود. HDL در اصل دارای اثر “کاهش دهندگی کلسترول” است.

امروزه نسبت هر دو نوع کلسترول در خون مهمتر از کلسترول کل است. این نسبت ضریب LDL / HDL نامیده میشود.