تعیین مقدار ویتامین :B12

در صورت مشکوک بودن به کمبود ویتامین B12 ، ابتدا سطح سرمی ویتامین B12 (سطح کوبالامین سرم) اندازه گیری می شود. مزیت این آزمون بدون عارضه  بودن نسبی آن است. مقادیر بین 200 تا 1000 نانوگرم در لیتر (نانوگرم در لیتر) طبیعی تلقی می شود. با این حال ، عیب این روش آن است که حتی اگر مقدار ویتامین B12 در سرم کمی پایین تا نرمال باشد ، نمی توان کمبود ویتامین B12 را رد کرد .