تعيين موقعيت هورمونها درمردان

شبيه به ايام يائسگی در زنان، در مردان نيز بتدريج و از سن 40 سالگی به بعد تغييرات خاصی در رابطه با بدن و هورمونها صورت ميگيرد که برای بسياری از مردان نخست قابل تشخيص و احساس نيست. از جمله تستوسترون بعنوان مهمترين هورمون جنسی با خواص بيولوژيکی خاص، پس از سن 20 سالگی بطور مستمر کاهش پيدا ميکند . در حدود بیست درصد از مردان 60 ساله ميتوان کمبود هورمون تستوسترون را در خون تشخيص داد.علائم مربوطه بعلت نوسانات بزرگ بيولوژيکی بسيار متفاوت است. در برخی از مردان علائم يائسگی نظير کاهش توان جسمی و نيرو ظاهر ميشود.علاوه بر بی حوصلگی و افسردگی از حجم ماهيچه کاسته شده و که بتدريج توسط چربی جايگزين ميگردد. نتيجه اين امر تحليل رفتن نيروی ماهيچه و در برخی از موارد به محدود شدن کار و توان فعاليت بدنی منجر ميگردد.

همچنين سيستم های ديگر بدن نيز تحت تاثير کاهش سطح هورمون قرار ميگيرند. مکانيسمهای مربوطه بسيار پيچيده و در رابطه تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند. علاوه بر تستوسترون، هورمونها و پيش هورمونها و مواد پروتئينی خاص ديگر نيز در اين امر دخالت دارند. از جمله اين ترکيبات ميتوان به DHEA-S ، FSH، LH، SHBG و TSH اشاره نمود.

کاهش و قطع خواص آندروژنيک( مردانگی):

کاهش و قطع خواص آندروژنيک در مردان بسيار سريع احساس شده و اغلب موجب عدم اطمينان به خود و علائم ديگر زير ميگردد :

  • کاهش ميل جنسی
  • اختلالات نعوظ
  • کاهش سخت توان جنسی

اختلالات فوق اغلب سبب درگيری بين زن و شوهر شده و در حقيقت برای مرد به منزله محدود شدن کيفيت زندگی ميباشد. در بسياری از موارد بيمار خود را با اين مسئله تنها و بدون حامی احساس ميکند. قابل توجه است که بر خورد خانمها با اين مسئله نيز بعلت عدم اطلاع از چگونگی و پی آمدهای آن معمولا با تعامل همراه نيست.

در چنين موقعيتی بايد به فاکتورهای ديگر نيز توجه نمود: مرض قند شناخته نشده، تصلب شرائين پيشرفته، اعتياد به دخانيات، مصرف و اعتياد به الکل و استرس. در برخی از موارد ممکن است که سطح هورمون شديدا کاهش پيدا کرده باشد که توسط ” نوار چسب تستوسترون“ قابل درمان است.

بکار گيری وياگرا (VIAGRA):

چنانچه عموم فاکتورها و اندازگيری سطح هورمونها مورد بررسی قرار گرفته و اختلالات خاصی تشخيص داده نشود ميتوان تحت نظر پزشک مشاور از وياگرا و يا داروهای مشابه استفاده نمود. اما همواره بايد جهت جلوگيری از ريسک های مربوطه به موارد عدم استعمال اين ترکيبات توجه نمود.

از طرف ديگر جايگزين سازی هورمون ميتواند راهگشا باشد، اما بايد فقط تحت نظر پزشک متخصص صورت گيرد.جهت تشخيص آزمايشگاهی بمقدار کمی خون نياز است.

جمع بندی در رابطه با مهمترين پارامترهای آزمايشگاهی:

تستوسترون تام:مهمترين هورمون در مردان محسوب ميشود.پس از سن 20 سالگی بتدريج کاهش پيدا ميکند. حدود بیست درصد از مردان 60 ساله دچار کمبود حقيقی تستوسترون هستند. بمنظور درمان ميتوان از تزريق هورمون و يا بکارگيری نوار چسب مخصوص استفاده نمود. جايگزينی هورمون از پوکی استخوان جلوگيری کرده ، سبب افزايش تراکم استخوان شده و موجب بالا رفتن توان و نيروی جسمی و کاهش چربی ذخيره ميگردد.

SHBG : بمنظور اندازه گيری سطح هورمون آزاد که از لحاظ بيولوژيکی فعال است، بکار گرفته ميشود.

LH, FSH : در صورت پائين بودن سطح تستوسترون اين دو هورمون مشخص ميکنند که آيا اختلالات از جانب بيضه ها ناشی شده و يا دارای علت ديگر ميباشند.

DHEA-S : يک پيش هورمون مهم محسوب شده و  ماده اصلی دو هورمون تستوسترون و استراديول است. به عقيده متخصصين Anti-aging اين پيش هورمون مهم ترين وسيله تنظيم کننده بدن در جريان پير شدن ميباشد.