تعداد گلبول قرمز در ادرار طبیعی است؟

ورود تعداد کمی از گلبول های قرمز خون در ادرار (تا 100 میلیون در هر لیتر ادرار) طبیعی است. مقادیر طبیعی بسته به آزمایشگاه می تواند تا حدودی متفاوت باشد.