تعداد پلاکت های بسیار پایین – علت آن چیست؟

در مقایسه با مقادیر بسیار زیاد پلاکت ها، کمبود آن کمی رایج تر است و تحت عنوان ترومبوسیتوپنی توصیف شده است. کمبود پلاکت های خون وضعیتی خطرناک محسوب می شود ، زیرا در این صورت ممکن است که واکنش انعقاد خون کامل و کافی نباشد.

در چه مواردی ممکن است که مقادیر بسیار پایین پلاکت ها خطرناک شود ؟ این مسئله را نمی توان به وضوح بیان کرد ، اما تجربه نشان داده است که در جراحت های بزرگ ، قرار داشتن پلاکت ها در حدود 50 تا 100 سلول در نانولیتر ، سبب خونریزی طولانی  و از دست دادن حجم زیادی از خون می شود. مقادیر کمتر از 30 سلول در نانولیتر می تواند حتی منجر به خونریزی خود به خودی خطرناک گردد.