تعداد نرمال لنفوسیت ها چیست؟

لنفوسیت ها در شمارش کامل خون تعیین می شوند. نتیجه آزمایش یا بعنوان تعداد مطلق لنفوسیتها در هر میکرولیتر خون و یا نسبت آنها به لکوسیتها (نسبی) بیان می شود..

توجه: مقادیر طبیعی با توجه به سن متفاوت است و می تواند از آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر نیز متفاوت باشد. برخی از مقادیر طبیعی در جدول زیر خلاصه شده است:

سنتعداد لنفوسیتها %تعداد مطلق لنفوسیتها (در میکرولیتر)
کمتر از 2 سال40-702.000-17.000
2 تا 5 سال20-701.700-5.900
6 تا 16 سال20-501.000-5.300
از 17 سال به بالا20-451.000-3.600