تعداد طبیعی گلبول های قرمز چقدر است؟

مقدار طبیعی گلبول های قرمز در خون بسته به جنسیت متفاوت است. جدول زیر خلاصه ای از مقادیر مربوط به مردان و زنان است. واحد شمارش میلیون در هر میکرولیتر (Mio./µl) است.

 لطفا توجه داشته باشید که مقادیر استاندارد بسته به آزمایشگاه مربوطه می تواند متفاوت باشد.

واحد (Mio./µl)جنسسن (سال)
5.5– 4.3مونث/ مذکر1-5
5.5 – 4.5مونث/ مذکر6-11
5.5 – 4.3 مونث12-16
5.7 – 4.8مذکر12-16
5.2 – 4.3مونثاز 17 سال
5.9 – 4.8مذکراز 17 سال