تشکیل و تجزیه گلبول های قرمز:

از آنجا که گلبول های قرمز بعد از حدود 120 روز از بین می روند و نمی توانند خود را تکثیر کنند ، بنابراین خون به شکل گیری مداوم سلول های قرمز جدید نیاز دارد. این روند به عنوان تولید گلبول قرمز یا اریتروپوئز (Erythropoiesis)شناخته می شود و در مغز استخوان انجام می گردد. تولید گلبولهای قرمز تحت تأثیر هورمون اریتروپویتین (EPO) قرار دارد.

گلبول های قرمز در نهایت در کبد ، طحال و مغز استخوان توسط فاگوسیت ها (اصطلاحاً ماکروفاژها) ، تجزیه می گردند. عمر این سلولها در اثر استرس کوتاه می شود.