• بهترين زمان براي اين نمونه برداري، هنگام صبح (زمان برخاستن ازخواب) و قبل ازحمام،شستشو، دفع مدفوع و شستن ناحيه مقعد ميباشد.
  • نوارچسب اسکاچ (شيشه اي) را بوسيله انگشت دست (حتما دستکش يکبارمصرف استفاده شود) برروي مقعد بچسبانيد .
  • نوارچسب را به صورت کامل در ناحيه اطراف مقعد فشاردهيد تا ذرات و پوسته هاجذب نوار گردد و سپس نوارچسب اسکاچ (شيشه اي) را به روي لامها چسبانده و به آزمايشگاه بياوريد.
  • لازم به ذکرمیباشد جهت آزمايش اکسیور 2 لام به بیمارداده میشود که در2روز متوالی باید انجام گردد .