تری گلیسیریدها (یا چربی های خنثی) از جمله چربی های  موجود در غذا هستند که به عنوان ذخایر مهم انرژی در بدن ما عمل می کنند. افزایش غلظت چربی خون می تواند خطر بیماری های عروقی را افزایش دهد.