تروپونين T قلبی Cardiac Troponin T (cTnT)

پارامتر مهّم در ارزيابی ريسک قلبی در بيماران مبتلا به نارسائی کليه

در تشخيص و طبقه بندی سندرم حاد کرونر:

(ACS: stable/unstable angina pectoris,acute myocardial infarction, sudden heart death) مارکرهای بيوشيمی نظير تروپونين های بسيار حساس و اختصاصی از موقعيّت خاصی برخوردار بوده و در حقيقت نمي توان از تست های مربوطه صرفنظر کرد. در بخش پايانی اين نوشتار  به نتايج برخی از پژوهشهای انجام شده اشاره خواهد شد.

تروپونين يک پروتئين تنظيم گر (regulatory protein) در فيلامنتهای نازک آکتين ماهيچه است و عامل حساس کننده پروتئينهای ميوفيبريلی نسبت به کلسيم محسوب ميشود. تروپونين از سه زير واحد موسوم به تروپونينT، تروپونين I و تروپونين C تشکيل شده است. ايزوفرمهای تروپونين T در ماهيچه اسکلت و يا ماهيچه قلب (Cardiac Troponin T = cTnT) نمود پيدا ميکنند.

متد : ECL

کاربرد :اندازه گيری cTnT در سرم يک فاکتور بسيار حساس جهت تشخيص آزاد شدن پروتئين ناشی از آسيب ميوکارد ميباشد.

بيمارانی که در مرحله انتهائی نارسائی کليه ها قرار دارند از جمله افرادی هستند که تحت ريسک بسيار بالای بيماريهای قلبی ميباشند. آنطور که پژوهشهای متعدد نشان داده اند اندازه گيری تروپونين T در اين گروه از بيماران اطلاعات مهمی را در رابطه با پيشگوئی بيماريهای قلبی در اختيار پزشک معالج قرار داده و در صورت کنترل منظم آن ميتوان بموقع ريسکهای قلبی عروقی را در بيماران کليوی تشخيص داد. قابل توجه است که اندازگيری تروپونين T جهت ارزيابی ريسک قلبی عروقی در بيماران مبتلا به نارسائی کليه ها از طرف اداره کنترل کننده غذا و دارو در آمريکا(U.S. Food and Drug Administeration = FDA) نيز توصيه شده است.

اندازگيری تروپونين T  يکی از شروط مهّم درمان بيماريهای قلبی عروقی در افراد مبتلا به نارسائی کليه و تحت درمان دياليز است. در صورت بالا بون تروپونين T ميتوان با درمان سريع و بموقع در اين گروه از بيماران تحت ريسک، ميزان مرگ و مير بحد قابل توجهی تقليل داد.

يک جمع بندی:

با توجه به اين حقيقت که نارسائی کليه ها در مرحله نهائی اغلب با بيماريهای قلب عروقی همراه است ، ميتوان با اندازه گيری تروپونين T قلبی ريسک عوارض قلبی را بموقع شناسائی نمود. به کمک اين روش، درمان کامل و بموقع امکانپذير گرديده بطوريکه ميزان مرگ و مير بيماران مبتلا به نارسائی کليه ها و دياليز مزمن تا حدود زيادی کاهش پيدا مينمايد.

آزمايشگاه تشخيص طبی:

بمنظور اندازه گيری غلظت تروپونين T قلبی از يک تست بسيار اختصاصی ايمنواسی استفاده ميشود که بخصوص در طيف غلظت 0,1µg/L ( طيف غلظت کم) بازآفرينی آن (reproduction) بسيار عاليست.

برای انجام آزمايش ميتوان از سرم و يا EDTA– پلاسما بميزان 0,5 ميلی ليتر استفاده کرد.

تستهای تشخيصی تکميل کننده ديگر

انجام ساليانه تستهای زير بمنظور چک ريسک قلبی عروقی توصيه ميشود:

  • cTnT
  • هوموسيستئين
  • HsCRP
  • کلسترين
  • HDL و LDL کلسترين
  • تری گليسريد

نمونه مورد آزمايش:

نمونه گيری بايد قبل از شروع دياليز و بين دو نوبت از دياليز که در فاصله کم انجام ميشوند صورت گيرد.

ميزان نمونه مورد احتياج حدود 1 ميلی ليتر سرم و 0,5 ميلی ليتر EDTA– پلاسما است.

نمونه خون تام (جهت تهيه سرم و پلاسما) بايد طی 1 ساعت سانتريفیوژ کرده و سرم و پلاسما را در دو لوله آزمايش جداگانه وارد نمود. بدين ترتيب از افزايش کاذب هوموسيستئين جلوگيری ميگردد.

نتايج برخی از پژوهشهای انجام شده مربوط به تروپونين T قلبی (cTnT):

1-Freda BJ et al. Cardiac Troponins in renal insufficiency. Review and clinical implications. I Am CollCardiol 2002;40;2065 – 2071

Troponin T is der beste Diskriminator zwischen niedrigem und erhöhtem kardiovaskulärem Risiko bei Niereninsuffizienz.

2-Hamm et al. Cardiac troponin elevation in patients without acute coronary syndrome, Circulation 2002 ;106 ;2871-2872 (Editorial)

Die Troponin T Bestimmung in der klinischen Routine zur Risikostratifizierung bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz unabhängig vom vorliegen kardiovaskulärer Symptomatik oder Vorgeschichte einer koronaren Herzkrankheit einzusetzen.

3-Wood et al. Serum troponin T measurement in patients with chronic renal impairment predicts survival an vascular disease: a 2 year prospective study. Nephrol Dial Transplant 2003;18(8); 1610 – 1615

Die Sterblichkeit in der Patientengruppe mit Troponin-T-Spiegeln > 0,1 µg/L lag bei 42% im Vergleich zu 14% in der Gruppe mit Troponin-T-Spiegeln unterhalb des Cut-offs.

4-Ooi et al.  Cardiac troponin T predicts long-term outcomes in hemodialysispatients .Clin Chem2001;412-417

Hohe Vorhersagekraft initial erhöhter Troponin-T-Spiegel (>0,1µg/L) hinsichtlich der Mortalitätsrate bei Hämodialyse-Patienten.