تجزیه پیش از کبد:

گلبولهای قرمز خون پس از حدود 120 روز ، عمدتا در طحال ، کبد و مغز استخوان تجزیه می شوند. نتیجه این تجزیه، هموگلوبین و یک ترکیب پروتئین است.  ترکیب پروتئینی به اسیدهای آمینه تجزیه می شود ، بخش دیگر یعنی. هموگلوبین نخست به آهن و بیلی وردین تجزیه و سپس از بیلی وردین ، بیلی روبین ایجاد می شود. این بیلی روبین بیلی روبین غیرمستقیم (غیر کونژوگه) نامیده می شود که در آب نامحلول است و  بکمک آلبومین به کبد منتقل می شود.