تجزیه پس از کبد:

بیلی روبین کونژوگه اکنون از طریق کیسه صفرا و مجاری صفراوی( همراه با صفرا) به روده می رسد. با کمک آنزیم های باکتریایی ، بیلی روبین نخست به اوروبیلینوژن بی رنگ وسپس به رنگدانه های زرد طلایی استروکوبیلین و اوروبیلین تبدیل و از طریق مدفوع دفع می شود.

در طول این چرخه حدود ده تا پانزده درصد از اوروبیلینوژن توسط سلول های دیواره روده جذب و برای تخریب به کبد منتقل می شود. بخشی دیگر و بسیار کوچکی از اوروبیلینوژن وارد جریان خون شده و از طریق کلیه ها و ادرار دفع می گردد.