تجزیه داخل کبدی:

بیلی روبین غیر کونژوگه قبل از ورود به کبد از آلبومین جدا شده و جذب سلولهای کبدی می شود. در اینجا گلوکورونیک اسید به بیلی روبین متصل و بیلی روبین کونژوگه (مستقیم) محلول در آب ایجاد می گردد. اکنون این بیلی روبین از طریق مویرگهای صفراوی کبد وارد صفرا می شود.