بیماریهای خود ایمنی و لنفوسیتها

همانطور که قبلاً ذکر شد ، برخی بیماریهای خود ایمن می توانند تعداد لنفوسیت ها را تغییر دهند. ولیکن قابل توجه است که لنفوسیت ها همچنین در ایجاد برخی از بیماری های خود ایمن نقش دارند. از جمله تیروئیدیت هاشیموتو ( بیماری غده تیروئید) توسط لنفوسیت های T ایجاد می شود و یا  آرتریت روماتوئید نیز در طول بیماری صفات خود ایمنی پیدا می کند که از لنفوسیت های T ناشی می شود .محققان همچنین دریافتند که نوع خاصی از لنفوسیت مادرزادی (ILC2) می تواند بدن را در برابر آرتریت روماتوئید محافظت کند.