بیلی روبین چیست؟

نام بیلی روبین از کلمات لاتین “bilis” به معنی صفرا و “ruber” به معنای قرمز گرفته شده است. بیلی روبین یک رنگدانه صفراوی است که هنگام تجزیه هموگلوبین تولید می شود. هموگلوبین یک پروتئین حاوی آهن است که در گلبول های قرمز وجود دارد و وظیفه آن انتقال اکسیژن است.

هنگامی که گلبول های قرمز قدیمی توسط ماکروفاژها (“فاگوسیت ها”) در طحال و کبد تجزیه می شوند ، بیلی روبین تولید می شود. از آنجا که بیلی روبین نامحلول در آب (آبگریز) است ، به آلبومین (پروتئین انتقال دهنده) متصل شده و توسط خون به کبد منتقل می شود. در کبد ، بیلی روبین بصورت محلول در آب در می آید(conjugated bilirubin)  که می تواند از طریق صفرا به مدفوع و ادرار منتقل و سپس دفع گردد.