• بیلی روبین چیست؟
 • انواع بیلی روبین ؟
 • چرخه بیلی روبین: بیلی روبین چگونه ایجاد می شود؟
 • تجزیه پیش از کبد
 • تجزیه داخل کبدی
 • تجزیه پس از کبد
 • سطح بیلی روبین چه موقع و چگونه تعیین می شود؟
 • مقادیر طبیعی بیلی روبین ؟
 • آیا ممکن است که میزان بیلی روبین از حد طبیعی کمتر باشد؟
 • بیلی روبین بالا به چه معناست؟
 • زردی پیش از کبد – افزایش بیلی روبین کل و غیر مستقیم :
 • زردی فیزیولوژیکی در نوزادان
 • زردی کبدی – افزایش بیلی روبین کل و مستقیم
 • زردی پس از کبد – افزایش بیلی روبین کل و مستقیم
 • در برابر سطوح بالای بیلی روبین چه می توان کرد؟