برای اين منظور از پروفيل های زير استفاده ميشود:

 –         متابوليسم چربيها

 –         بررسی کامل هماتولوژيکی خون نظير اندازگيری هموگلوبين ، هماتوکريت ،تعداد گلبولهای سفيد خون و پلاکتها که در مجموع انديکاتور مناسبی برای بررسی ناروان بودن خون (viscosity) بشمار ميروند.

 –         اندازگيری برخی تومورمارکرها