بخش IT، یکی از بخش های فعال آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی بوده که کلیه فرایند ها از ورود بیمار، انجام نوبت دهی و پذیرش، نمونه گیری و ثبت نمونه، گردش اطلاعات بین بخش های مختلف داخل و خارج آزمایشگاه، تبادل داده با دستگاه های آزمایشگاهی، کنترل کیفی تجهیزات، دستگاه ها، یخچال ها و سردخانه ها، امور اداری و مالی و پایش و نگهداری اطلاعات تا ارائه جواب به بیمار به صورت کاغذی یا الکترونیکی را تحت پوشش سامانه های خود قرار داده است.