بارداری و تولد

چه مواردی بايد در طی دوران حاملگی مورد آزمايش قرار گيرند؟

آزمايشهای گروه و ارهاش خون .

از اين طريق ميتوان عدم سازگاری بين مادر و کودک را شناسائی کرد . در خون زنان ارهاش منفی ممکن است که در طی حاملگی ، در صورت مثبت بودن فاکتور ارهاش جنين ،پادتن( آنتی بادی) توليد شود . اين پادتنها ميتوانند فرزند دوم را مورد حمله قرار داده که منجر به آسيب کودک ميگردد . در اينگونه موارد واکسيناسيون توسط سرم Anti-D صورت ميگيرد که از توليد پادتن جلوگيری مينمايد .

سرخجه (Rubella)

چنانچه زن حامله در طی سه ماه نخست بارداری مبتلا به بيماری سرخجه شود ، ممکن است که اين عفونت سبب آسيب سخت جنين گردد که از آنجمله ميتوان به خطر مرگ داخل رحمی، سقط جنین خودبخود و ناهنجاری های اندام های مهم بدن اشاره کرد. این ناهنجاری ها شامل ناشنوایی ، آب مروارید ، کوچکی چشم ها، آب سیاه جنینی، کوچکی جمجمه، عقب ماندگی ذهنی، ارتباط بین سرخرگ ششی و آئورت، نقص دیواره بین بطنی یا بین دهلیزی در قلب، ضایعات پوستی، بزرگی هم زمان کبد و طحال ، یرقان و نقایص استخوانی می باشد. آزمايش خون اين مسئله را بررسی ميکند که آيا مادر قبلا عفونت با ويروس سرخجه را داشته و يا واکسيناسيون مربوطه را انجام داده است؟ چنانچه ميزان پادتن محافطت کننده کافی نباشد ، ميتوان در طی حاملگی نيز نسبت به واکسيناسيون اقدام نمود .

عفونت کلاميديا تراکوماتيس (Chlamydia trachomatis)

تشخيص اين عفونت توسط آزمايش ادرار صورت ميگيرد . کلاميدياها باکتریهائی هستند که از طريق تماس جنسی منتقل شده و ريسک پاره شدن زودرس کيسه آب و تولد زودرس يا نارس را افزايش ميدهند . بعلاوه باکتری های مذبور ميتوانند طی وضع حمل به نوزاد منتقل و سبب بروز التهاب ملتحمه چشم ، مجاری ادرار و عفونت ريوی گردند . چنانچه تست تشخيص کلاميدياها در زن بار دار مثبت باشد ، بايستی درمان با آنتی بيوتيک توسط پزشک انجام شود .

سفليس (Syphilis)

سفليس در زنان بار دار ، در صورت عدم معالجه ، اغلب سبب سقط جنين و يا نقص عضو ميشود . بهمين جهت در هفته های نخست حاملگی تست تشخيص سفليس انجام ميشود .در صورت مثبت بودن تستهای تکميلی درمان با آنتی بيوتيک توسط پزشک الزامی است .

هپاتيت ب  (HBs-Antigen)    

اين آزمايش که در سه ماهه سوم حاملگی انجام ميشود ابتلاء به بيماری هپاتيت B را مشخص کرده و امکان درمان بموقع آنرا فراهم ميسازد . اين عفونت ممکن است که طی وضع حمل به نوزاد منتقل گردد. سرايت هپاتيت B به کودک ميتواند از راه شير نيز صورت گيرد .

◄ کلاميدياها

◄ غربالگری سه ماه اول

◄ استرپتوکوکهای گروه B

◄ غربالگری نوزاد

ديابت حاملگی