ايمنی ضد کزاز (tetanus) در زنان

بر اساس مراجع صلاحيت دار، از جمله انستيتو روبرت کخ آلمان، لازم ميدانند که نه فقط کودکان، بلکه بزرگسالان نيز بايد از ايمنی لازم در مقابل کزاز برخوردار باشند . بخصوص زنان باردار بايد تحت واکسيناسيون کافی قرار گيرند، زيرا آنتی باديهای از کلاس IgG در حدود پايان بارداری از جفت عبور کرده و سبب ايمنی اکتسابی در جنين ميشوند . آنتی باديهای مذبور کودک نوزاد را در مقابل کزاز نوزادی (tetanus neonatorum) حفظ ميکنند .

بهمين جهت بايد انتظار داشت عموم  زنان در سنينی که ميتوانند بار دار شوند، قبلا تحت واکسيناسيون کزاز قرار گرفته باشند .

چه بايد کرد ؟

  1. در صورت داشتن برنامه ريزی برای بارداری، بايد مسئله واکسيناسيون زن در گذشته روشن شود.
  2. در صورت لزوم ميزان آنتی بادی در سرم اندازه گيری شود.
  3. در موارديکه تيتر آنتی بادی کم و يا منفی است، به انجام واکسيناسيون مبادرت گردد.

حد اقل ميزان آنتی بادی در سرم 0,5 IU/ml است .

مراجع :

1-Labor und Diagnose

2-AusgewählteThemen für Gynäkologen