انواع مختلف گرانولوسیت کدامند؟

در اصل می توان بین سه گرانولوسیت مختلف تمایز قائل شد:

گرانولوسیتهای نوتروفیلگرانولوسیتهای ائوزینوفیلگرانولوسیتهای بازوفیل

عموم گرانولوسیتها از سلولهای بنیادی یکسان ایجاد می شوند. سلولهای بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان قرار دارند. تقریباً تمام اجزای خون ما ، گرفته از گلبول های قرمز خون تا پلاکت های خون (ترومبوسیت ها) و گرانولوسیت ها از این سلول های بنیادی ناشی می شوند .

کل مراحل تولید و تکامل می تواند یین چهار تا 16 روز به طول انجامد. گرانولوسیت های مختلف از یک سلول پیش ساز مشترک ، یعنی میلوسیت تشکیل می شوند. برخی از مراحل رشد را می توان در زیر میکروسکوپ نیز مشاهده کرد.

در مورد گرانولوسیت های نوتروفیل ، می توان دو زیرگونه دیگر را بر اساس هسته سلول – یا مرحله بلوغ آن تشخیص داد که شامل گرانولوسیت های با هسته باند و لبوله یا سگمانته می شود. هسته در ابتدا کاملاً بزرگ و تقریباً نعل اسبی شکل است که تحت عنوان گرانولوسیت های باند شکل و نابالغ  شناخته شده و در خون یافت می شوند. در عفونت های تعداد این سلولها افزایش پیدا میکند. در مراحل بعدی تکامل، هسته سلول بیشتر و بیشتر تقسیم می شود تا زمانی که یک گرانولوسیت لبوله (نوتروفیل) و بالغ تشکیل شود.