انحراف در مقدار TSH پایه می تواند دلایل زیر را داشته باشد:

ارزش بسیار بالا: کم کاری اولیه تیروئید ، پرکاری ثانویه تیروئید ،اثر جانبی برخی داروها (قطره „Metoclopramid“ضد تهوع) ، داروهای ضد صرع و بیماریهای روانی
ارزش بسیار پایین: پرکاری اولیه تیروئید ، کم کاری ثانویه تیروئید ،اثر برخی داروها (هپارین ، کورتیزون ، مواد افیونی ، داروهای ضد بیماری پارکینسون)