افزایش گلبولهای قرمز (پلی گلبولی) چگونه بوجود می آیند؟

افزایش گلبولهای قرمز (پلی گلبولی)  به مواردی اطلاق می شود که تعداد آنها از سطوح ذکر شده در جدول فوق تجاوز کند.