سیستم ایمنی بدن ما برای مقابله با میکروب های مضر و محافظت از ما در برابر بیماری ها دائماً در کار است. در این رابطه لنفوسیت ها ، که عوامل بیماری زا را شناسائی می کنند ، نقش مهمی ایفا می کنند.. لنفوسیت ها عمدتاً در اندامهای به اصطلاح لنفاوی که قسمت مهمی از سیستم ایمنی بدن را تشکیل می دهند، یافت می شوند . اما بخشی از آنها در خون نیز گردش می کنند که درصد آنها قابل اندازه گیری است.