افزایش و کاهش گلبولهای قرمز:

گلبول های قرمز همراه با لکوسیت ها و ترومبوسیت ها یکی از مهمترین سلولهای خون بشمار میروند، عملکرد گسترده ای دارند و بیشترین تعداد سلولهای خونی را تشکیل می دهند. از جمله عملکردهای آن می توان به حمل هموگلوبین و بنابراین اکسیژن رسانی به بافت در سراسر بدن اشاره کرد. تعداد گلبولهای قرمز در خون را می توان با شمارش کمی خون (CBC) تعیین کرد.