افزایش سطح کلسترول تام:

سطح بالای LDL می تواند سبب افزایش کلسترول تام شود. به همین دلیل ، اگر مقدار کلسترول کل بیش از حد بالا باشد ، باید مقادیر HDL و LDL را نیز تعیین کرد.