اسید اوریک از تجزیه پورین ها[1] در بدن تولید می شود. سطح اسید اوریک در تشخیص نقرس اهمیت دارد ، بنابراین افزایش آن می تواند نشانه ای از بیماری مذکور باشد. مقادیر طبیعی اسید اوریک بسته به سن و جنسیت متفاوت است. سطوح طبیعی چیست ، اگر سطح اسید اوریک بیش از حد بالا باشد به چه معناست و برای کاهش آن چه می توان کرد؟


[1] پورین‌ها به همراه پیریمیدین‌ها سازنده بازهای آلی هستند که در ساختار دی‌ان‌ای به صورت نوکلئوتید شرکت دارند.