استاندارد پايه و نوين (gold standard) در تشخيص ملکولی (molecular diagnostik)کارسينوم گردن رحم (cervix carcinoma):  تشخيص اونکوژنهای E6/E7 mRNA القاء شده توسط HPV

بعنوان مثال و طبق آمار موجود ويروس پاپيلوما (papilloma virus) در دستگاه تناسلی 2 تا 8 ميليون از زنان آلمانی قابل تشخيص است. تقريبآ 300-500,000 از اين بيماران به نئوپلازی داخل اپيتلی گردن رحم (intraepithelial neoplasia) دچار ميشوند. تعداد بيمارانی که به کارسينوم گردن رحم مبتلا ميشوند به حدود 7000 نفر ميرسد.

با  HPV-Proofer PreTect® در حال حاضر اين امکان فراهم گشته است که بر اساس يک روش کاملآ نوين ملکولی به تشخيص تغييرات ناهنجار (dysplastic) گردن رحم دست يافت. بدين ترتيب شناسائی زود و مطمئن CIN II+ -cells و لذا درمان بموقع ناهنجاريهای مورد بحث مقدور گرديده است. با بکارگيری اين روش ميتوان از بسياری از آزمايشهای بی مورد و درمانهای غير ضروری جلوگيری بعمل آورد. بعلاوه زمان ترديد و بلاتکليفی بيمار بحد اقل ممکن تقليل پيدا ميکند.

بر اساس پژوهشهای جهانی ارتباط بين تشخيص E6/E/ mRNA و درجه بندی سيتولوژيکی و هيستولوژيکی ضايعات گردن رحم بسيار عاليست. تعيين ريسک ايجاد کارسينوم گردن رحم بدين ترتيب با اطمينان خاطر ممکن است.

تشخيص پتانسيال ترانسفورماسيون ويروس مهم تر از تشخيص تداوم عفونت توسط ويروس است. ترانسفورماسيون القلء شده توسط ويروس HPV زمانی مطرح است که انکوژن E6/E7-RNA تشخيص داده شود. اين RNA  در حقيقت رمز گذاری (code) اونکوپروتئينهای E6 و E7 را بعهده دارد که علت اصلی ظهور ديسپلازی گردن رحم محسوب ميگردد. بکمکHPV-Proofer ® Pretect ميتوان به تشخيص مستقيم انکوژن E6/E7 که فاکتور ايجاد ترانسفورماسيون است ، دست يافت.بدين ترتيب شناسائی سلولهای CIN II+ -cells و تخمين پتانسيال رشد و پيشروی آنها با اطمينان قابل توجهی مقدور است.

ارزش و توان پيش آگهی منفی (negative prognosis value = NPV) تست Pretect® HPV-Proofers : نتيجه منفی تست امکان ايجاد کارسينوم گردن رحم را برای مدت زمان طولانی رد ميکند. بهمين ترتيب نتيجه مثبت تست دلالت بر احتمال زياد ظهور کارسينوم گردن رحم دارد (positive prognosis value = PPV) . وجود ارزش پيش آگهی منفی و مثبت تست يک فاکتور بسيار با ارزش برای بيمار و پزشک معالج محسوب ميشود. بعبارت ديگر يک پيش آگهی مطمئن شروع درمان زود و بموقع کارسينوم گردن رحم را امکانپذير ميسازد. زمان نسبتآ طولانی بلاتکليفی بيمار را ميتوان به حد اقل ممکن تقليل داد.

انجام تست HPV-Proofer® Pretect در موارد زير توصيه ميشود:

           نتيجه آزمايش سيتولوژی Pap IIw,Pap III, Pap IIId

           نتايج نامشخص و يا متضاد سيتولوژيکی و هيستولوژيکی و يا بيولوژی ملکولی

           کنترل درمان ديسپلازی های پيشرفته

           جهت تآييد نتايج مثبت HPV-Dann

نمونه مورد آزمايش: smear تهيه شده از گردن رحم ( بعنوان مثال با استفاده از سيستم Cytyc ThinPrep®)