ارزش تشخیصی کراتینین چیست؟

به بیان ساده مقدار کرآتینین وضعیت سلامتی کلیه ها را مشخص می کند. با تعیین آن در خون ، می توان تعیین کرد که چگونه کلیه ها مواد سمی را از خون فیلتر و سپس از طریق ادرار دفع می کنند .