اثر اسید فولیک: برای چه چیزی به اسید فولیک نیاز داریم ؟

اسید فولیک – به طور دقیق فولات – در تقسیم ، تشکیل و بازسازی سلول ها نقش دارد. این ویتامین همچنین نقش مهمی در تشکیل خون ، به ویژه گلبول های قرمز و گلبول های سفید خون (لکوسیت ها) و متابولیسم برخی اسیدهای آمینه دارد. از جمله فولات به همراه ویتامین B2 ، B6 و B12 در متابولیسم هموسیستئین دخالت دارد.

در حال حاضر چگونگی تأثیر اسید فولیک بر ایجاد و توسعه سرطان روده بزرگ تحت بررسی علمی قرار دارد. در حالی که برخی از مطالعات دلالت بر سرطان زائی مصرف بیش از حد اسید فولیک دارند ، برخی دیگر اثر جلوگیری کننده از سرطان روده را مطرح می کنند. تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع هنوز در جریان است.