آیا ممکن است که میزان بیلی روبین از حد طبیعی کمتر باشد؟

در این رابطه هیچ اختلال شناخته شده ای وجود ندارد که باعث کاهش بیلی روبین شود. اگر مقدار بیلی روبین بسیار پایین و زیر مقدار طبیعی باشد ، این امر هیچگونه اهمیت پزشکی ندارد.