آهن برای بدن چه اهمیتی دارد؟

آهن یکی از عناصر کمیاب و ضروری است و باید از طریق رژیم غذایی وارد بدن شود بعبارت دیگر بدن ما نمی تواند این عنصر را تولید کند. آهن در بدن در رنگدانه قرمز خون (هموگلوبین) ، در پروتئین ماهیچه ها و در آنزیم های متعدد وجود دارد. این عنصر اکسیژن را در گلبول های قرمز منتقل می کند . آهن همچنین در تولید انرژی و در تولید بسیاری از مواد مهم مانند سنتز DNA نقش دارد.

آهن در درجه اول با فرایندهایی که اکسیژن در آن نقش دارد ارتباط دارد و بعبارت دیگر برای فرآیندهای اکسیداسیون و در نتیجه تولید انرژی در سلول و تنفس سلولی مورد نیاز است. همچنین مسئول ذخیره اکسیژن در ماهیچه ها ( میوگلوبین) و انتقال اکسیژن به سلولها توسط هموگلوبین است. قابل توجه است که نه تنها انتقال و توزیع اکسیژن از ریه های ما در سراسر بدن بدون آهن امکانپذیر نیست. بلکه آهن برای تولید هموگلوبین و میوگلوبین نیز مورد نیاز است.

علاوه بر این ، آهن در تشکیل آنزیم های مختلف نقش دارد و به دفع عفونت ها کمک می کند.