آزمایش خون مخفی درمدفوع در تشخیص سرطان روده بزرگ

انجام تست پرولاکتین

تست اسکاچ، نمونه گیری کرمک (اکسیور))

تست تحمل گلوکز

جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری ۵ هیدروکسی ایندول استیک اسید(۵HIAA)6-

جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری میکروآلبومین

جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری وانیل مندلیک اسید (VMA)

جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار

جمع آوری ادرار از بیماران سوندی

جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقایان)

جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

جمع آوری نمونه خلط

جمع آوری نمونه مدفوع در تشخیص بیماریهای انگلی و عفونی

کشت خون

ناشتائی

نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

نمونه برداری جهت آزمایش PSA

نمونه برداری جهت تست های داروئی

نمونه خون برای آزمایش Renin

نمونه گیری ادرار جهت آزمایش RBC دیسمورفیک

نمونه گیری ادرار جهت آزمایش پور فیرین

نمونه گیری جهت آزمایش ACTH

نمونه گیری ادرار جهت آزمایش شیستوزوما

نمونه گیری برای تست اوروبیلی نوژن

نمونه گیری جهت آزمایش آمونیاک

نمونه گیری جهت آزمایش اسید لاکتیک

نمونه گیری جهت آزمایش هموسیستئین

نمونه گیری خون جهت آزمایش آلدوسترون

نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین

نمونه گیری خون و ادرار برای آزمایش اسیدهای آمینه

نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp

راهنمای نمونه گیری آسپیره مغز استخوان

شرایط نمونه برداری تناسلی از بانوان

مصرف آنتی بیوتیک

شرایط نمونه برداری تناسلی از آقایان

نمونه گیری کلداگلوتینین(cold aglutination)

نمونه گیری پروتئین 12 ساعته ادرار( روزانه و شبانه)

  نمونه گیری کورتیزول در بزاق

نمونه گیری دمودکس

نمونه گیری قارچ