1- آزمایش ایمونوشیمیایی خون مخفی در مدفوع

2-انجام تست پرولاکتین

3-تست اسکاچ، نمونه گیری کرمک (اکسیور))

4-تست تحمل گلوکز

5-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

6-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری ۵ هیدروکسی ایندول استیک اسید(۵HIAA)6-

7-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری میکروآلبومین

8-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری وانیل مندلیک اسید (VMA)

9-جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار

10-جمع آوری ادرار از بیماران سوندی

11-جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقایان)

12-جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

13-جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

14-جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

15-جمع آوری نمونه خلط

16-جمع آوری نمونه مدفوع در تشخیص بیماریهای انگلی و عفونی

17-راهنمای نمونه گیری آسپیره مغز استخوان

18-شرایط نمونه برداری تناسلی از آقایان

19-شرایط نمونه برداری تناسلی از بانوان

20- کشت خلط

20-کشت خون معمولی و بروسلا (محیط کاستاندا)

21-مصرف آنتی بیوتیک

22-نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

23-آزمایش PSA

24نمونه گیری جهت ارزیابی سطح سرمی داروها

25-نمونه خون برای آزمایش Renin

26-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش RBC دیسمورفیک

27-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش پور فیرین

28-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش شیستوزوما

29-نمونه گیری برای تست اوروبیلی نوژن

30-نمونه گیری پروتئین 12 ساعته ادرار( روزانه و شبانه)

31-نمونه گیری جهت آزمایش ACTH

32-نمونه گیری جهت آزمایش آمونیاک

33-نمونه گیری جهت آزمایش اسید لاکتیک

34-نمونه گیری جهت آزمایش هموسیستئین

35-نمونه گیری خون جهت انجام تست PLA2R

36-نمونه گیری خون جهت آزمایش آلدوسترون

37-نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین

38-نمونه گیری خون و ادرار برای آزمایش اسیدهای آمینه

39-نمونه گیری دمودکس

40-نمونه گیری قارچ

41-نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp

42-نمونه گیری کلداگلوتینین(cold aglutination)

43-نمونه گیری کورتیزول در بزاق

44شرایط نمونه برداری برای تست(sexually transmitted diseases) STD در بانوان

45-شرایط نمونه برداری برای تست(sexually transmitted diseases) STD در آقایان