1- آزمایش خون مخفی درمدفوع در تشخیص سرطان روده بزرگ

2-انجام تست پرولاکتین

3-تست اسکاچ، نمونه گیری کرمک (اکسیور))

4-تست تحمل گلوکز

5-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت

6-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری ۵ هیدروکسی ایندول استیک اسید(۵HIAA)6-

7-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری میکروآلبومین

8-جمع آوری ادرار ۲۴ ساعت برای اندازگیری وانیل مندلیک اسید (VMA)

9-جمع آوری ادرار برای آزمایش سیتولوژی ادرار

10-جمع آوری ادرار از بیماران سوندی

11-جمع آوری ادرار جهت کشت ( آقایان)

12-جمع آوری ادرار جهت کشت (بانوان)

13-جمع آوری نمونه ادرار در نوزادان

14-جمع آوری نمونه اسپرم (منی)

15-جمع آوری نمونه خلط

16-جمع آوری نمونه مدفوع در تشخیص بیماریهای انگلی و عفونی

17-راهنمای نمونه گیری آسپیره مغز استخوان

18-شرایط نمونه برداری تناسلی از آقایان

19-شرایط نمونه برداری تناسلی از بانوان

20- کشت خلط

20-کشت خون معمولی و بروسلا (محیط کاستاندا)

21-مصرف آنتی بیوتیک

22-ناشتائی

23-نمونه ادرار جهت کروماتوگرافی قندهای ادرار

24-نمونه برداری جهت آزمایش PSA

25-نمونه برداری جهت تست های داروئی

26-نمونه خون برای آزمایش Renin

27-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش RBC دیسمورفیک

28-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش پور فیرین

29-نمونه گیری ادرار جهت آزمایش شیستوزوما

30-نمونه گیری برای تست اوروبیلی نوژن

31-نمونه گیری پروتئین 12 ساعته ادرار( روزانه و شبانه)

32-نمونه گیری جهت آزمایش ACTH

33-نمونه گیری جهت آزمایش آمونیاک

34-نمونه گیری جهت آزمایش اسید لاکتیک

35-نمونه گیری جهت آزمایش هموسیستئین

36-نمونه گیری خون جهت انجام تست PLA2R

37-نمونه گیری خون جهت آزمایش آلدوسترون

38-نمونه گیری خون جهت آزمایش کرایوگلوبولین

39-نمونه گیری خون و ادرار برای آزمایش اسیدهای آمینه

40-نمونه گیری دمودکس

41-نمونه گیری قارچ

42-نمونه گیری قند دو ساعت بعد از غذا ۲hpp

43-نمونه گیری کلداگلوتینین(cold aglutination)

44-نمونه گیری کورتیزول در بزاق

45شرایط نمونه برداری برای تست(sexually transmitted diseases) STD در بانوان

46-شرایط نمونه برداری برای تست(sexually transmitted diseases) STD در آقایان