آزمون TRH: در موارد نتایج مرزی تستهای تیروئید و TSH

اگر مقادیر TSH ، fT3 و fT4 در یک “منطقه خاکستری” یا بعبارت دیگر مرزی ، قرار داشته باشد(یعنی فقط کمی از محدوده طبیعی خارج باشد) ، می توان برای اطمینان از آزمایش TRH استفاده کرد. پس از تعیین TSH پایه ، هورمون هیپوتالاموس TRH (بصورت یک اسپری بینی و یا از راه تزریق) تجویز می شود تا تولید TSH در غده هیپوفیز تحریک گردد. پس از 30 دقیقه ، نمونه خون دیگری گرفته شده و افزایش TSH اندازه گیری می شود.

در افراد سالم ، باید میزان TSH 2 تا 25 mU/l افزایش یابد. انحراف از این محدوده وجود اختلال عملکرد هیپوفیز یا تیروئید را تأیید می کند:

کاهش TSH: پرکاری اولیه تیروئید (هنگامی که fT3 و fT4 افزایش نشان می دهد) ، کم کاری هیپوفیز (هنگامی که fT3 و fT4 کاهش نشان می دهد)

افزایش بیش از حد TSH: کم کاری تیروئید اولیه

البته برخی داروها و یا بیماریهای مختلف مانند سندرم کوشینگ (تولید بیش از حد هورمون کورتیزون) نیز می توانند بر افزایش TSH تأثیر بگذارند. اگر نتیجه آزمایش TRH طبیعی باشد ، اختلال عملکرد تیروئید بعید است.