پيش گيری از ضخيم شدن و سفتی ديواره شريانی يا آرتريواسکلروز(Arteriosclerosis):

خون بدن ، توسط يک سيستم ترانسپورت با ابعاد غير قابل تصور به عموم دستگاهها و سلولهای بدن انتقال پيدا می کند . تجسم کنيد که عروق مربوطه را به دنبال هم وصل کنيم ، در آنصورت لوله ای بطول 5/2 برابر محيط کره زمين خواهيم داشت . سرعت حرکت 5 تا 6 ليتر خون در عروق بالغ بر 40 کيلومتر در ساعت و يا هر 60 ثانيه يکبار در کل بدن و يا 1440 بار در روز است . برای اين منظور بايد ديواره شريانها از يک طرف چنان سخت باشند که بتوانند فشار خون را در طول عمرتحمل نمايند و از طرف ديگر چنان لطيف که گويچه های قرمز به علت برخورد مداوم با ديواره شريانها دچار آسيب نشوند . حال در صورتيکه رسوبات سخت در داخل ديواره شريانها ، شبيه به رسوبات آهکی در لوله های آب ، ايجاد شوند (plaques) ، بدن انسان با خطراتی چند مواجه خواهد شد. رسوبات مذبور از چربی، نمکهای آهکی ، سلولهای خون و غيره تشکيل شده اند . در طول زمان و بتدريج شريانها تنگ وتنگ تر شده و جريان خون در آنها به سختی صورت می گيرد . در صورتيکه به ميزان رسوبات اضافه شود ممکن است که جريان خون در آن ناحيه بطور کامل قطع شود که نتيجه آن سکته مغزی و يا سکته قلبی خواهد بود .

علت آهکی شدن ديواره شريانها چيست؟

ايجاد رسوبات آهکی در ديواره شريانها فرآيندی است که علت آن بطور کامل شناخته نشده است . بخصوص افراد سالخورده به اين عارضه دچار می شوند ، وليکن تغذيه پر چربی و کمبود تحرک نيز نقش مهمی در اين رابطه ايفا می کنند . برخی از فاکتورهای ديگر جنبه ژنتيکی دارند . به کمک آناليزهای مدرن آزمايشگاهی می توان بسياری از فاکتورهای ريسک را شناسائی و به موقع از عوارض مربوطه جلوگيری  نمود .