آبله مرغان (عفونت با ويروس واريسلا زوستر VZV )

Chickenpox (varicella-zoster virus infection, VZV)

در صورتيکه اطلاعاتی داير بر  ابتلاء به عفونت آبله مرغان در گذشته ( مثلا اطلاع مادر  ) موجود نبوده و  چنانچه واکسيناسيون نيز انجام نشده باشد ميتوان بصورت زير عمل کرد :

  • اندازه گيری آنتی بادی از کلاس IgG ( آنتی بادی از کلاس IgM در صورت بروز علائم عفونت و يا تماس با افراد مبتلا به آبله مرغان) .

در صورت منفی بودن نتايج تست :

  • قبل از حاملگی: واکسيناسيون بر عليه آبله مرغان و کنترل آنتی بادی

در طی حاملگی : عدم تماس با افراديکه دچار آبله مرغان هستند . در صورت تماس ميتوان از انتقال ايمونوگلوبولين اختصاصی ضد آبله مرغان استفاده کرد.

برآمدهای عفونت در دوران حاملگی کدامند ؟

آبله مرغان نتيجه عفونت با ويروس واريسلا زوستر است . يکی از عوارض نادر اين عفونت  برای مادر ، پنومونی خطرناک در  مرحله پايانی بارداری ميباشد . برای کودک متولد نشده ريسک سندرم واريسلا مادر زادی (congenital varicella syndrome ) ، بخصوص در صورتيکه آبله مرغان  بين هفته اول تا هفته 21  عارض مادر شده باشد ، وجود دارد . ميزان  ريسک مذبور اگر چه کم(1.4%)، اما خطر و زيان آن برای کودک بسيار سخت است . از جمله علائم خاص آن ميتوان به تکامل نيافتن اعضاء بدن و بيماريهای چشم و مغز اشاره کرد . مرحله دوم زمان ريسک، محدوده زمانی وضع حمل است.  نوزاد ممکن است که دچار بيماری واريسلا نوزادی شود .

چه افرادی تحت ريسک اکتساب عفونت قرار دارند؟

بطور کلی ميتوان گفت که ريسک ابتلاء اوليه به آبله مرغان در زنان باردار در رابطه مستقيم با آنتی بادی است . آمار مربوط به زنانی که در سنين باروری قرار داشته و فاقد آنتی بادی بر عليه ويروس آبله مرغان ميبا شند در دسترس نيست .

عفونت چگونه منتقل ميشود ؟

انتقال ويروس بصورت قطره ای از راه هوا وارد  دستگاه تنفس ميشود . قطرات حامل ويروس از طريق عطسه و سرفه ، 1 تا 2 روز قبل از ظهور  بثورات جلدی ( وسيکول) به اطراف بيمار پراکنده ميشوند . مايع موجود در وسيکول ها نيز حامل ويروس بوده و ميتواند موجب سرايت بيماری گردد . عفونت زائی از جانب بيمار حدودا از 1 تا 2 روز قبل از ظاهر شدن بثورات جلدی شروع و تا 5 روز بعد از آن ادامه دارد .

چگونه ميتوان  از عفونت جلوگيری کرد؟

زنان بار دار بدون آنتی بادی بايد از تماس با افرادمبتلا به آبله مرغان پرهيز نمايند . البته اين مسئله در رابطه با افراد نزديک خانواده مشکل و گاهی مقدور نيست . در صورت تماس ميتوان با صلاحديد پزشک معالج، طی سه روز ( در صورتيکه زن بار دار فاقد آنتی بادی باشد ) به انتقال ايمونوگلوبولين اختصاصی مبادرت نمود .  اين درمان در 50% از موارد بطور کامل مؤثر  و در 45% ديگر باعث خفيف شدن  بيماری ميگردد .

بيمار عزيز، اين بروشور بمنظور اطلاع رسانی عمومی  تنظيم شده است . در اجراء و جهت کسب اطلاعات بيشتر به پزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمائيد .